ELEC-V 6G

Indications:

  • Para makaiwas sa dehydration na sanhi ng pagtatae at matinding init
  • Para makatulong laban sa panghihina at kawalan ng ganang kumain dahil sa stress na dulot ng sakit o infections, pagbabakuna, at ng pabagu-bagong panahon


Formulation:

  • Each gram contains:
    • Sodium bicarbonate ..... 280.0mg
    • Sodium chloride ........... 200.0mg
    • Potassium chloride ....... 120.0mg


Dosage and Administration:

  • Baboy: